گروه ریاضی مقطع راهنمایی ناحیه 2

ریاضی راهنمایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 14:15  توسط زینب پنبه کار  | 

 

اعداداول

 
ادامه مطلب ...
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 14:10  توسط زینب پنبه کار  | 

  بارم بندی پیشنهادی در ریاضی پایه اول  راهنمایی    سال تحصیلی  91 - 90

ردیف

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

1

یاد آوری (چهارعمل اصلی- بخشپذیریقاعده بخش پذیری)

1

5/0

5/0

2

مقسوم علیه(مقسوم علیه اعداد-عدد اول-نمودار- ب.م.م)

2

5/0

5/0

3

مضرب ( مضرب های یک عدد- مضرب مشترک-ک .م.م)

1

5/0

5/0

4

توان( تعاریف وقراردادها-محاسبه ی یک عبارتساده کردن عبارت )

5/1

5/0

5/0

5

مفاهیم کسر های متعارفی(مفهوم کسرعددمخلوطتساوی کسرها-ساده کردن کسر-مقایسه)

25/1

1

1

6

عملیات کسر(جمعتفریقضربتقسیم مسئله)

25/2

1

1

7

نسبت وتناسب (نسبتتناسبدرصد-تسهیم  به نسبت)

75/1

1

1

8

عدد های اعشاری (مفاهیم-ارزش مکانی - جمع تفریق ضرب)

25/1

1

1

9

خط ونقطه(نیم خط-پاره خطانطباقمقایسه-اندازه گیری)  

2

1

1

10

زاویه (مقایسهاندازه گیریزاویه ی متقابل به راسمتمم ومکمل )

5/2

1

1

11

دایره ورسم مثلث (رسم دایره- رسم مثلث درحالتهای مختلف

2

25/1

25/1

12

تقسیم اعشاری (یاد آوری تقسیم-تقسیم اعشاری مسئله )

-

5/1

5/1

13

مفاهیم اعداد صحیح (قراردادن وتعاریف- مقایسه محور بردار-قرینه )

-

1

1

14

عملیات اعداد صحیح(جمعخواص جمع-تفریق مسئله)

-

2

2

15

مقدارتقریبی (مفاهیم-قطع کردن-گرد کردن)

-

5/

5/0

16

آمار (تعریفجدول نمودارها )

-

1

1

17

تساوی مثلث ها(تساوی مثلث ها در سه حالتاجزای متناظر )

-

5/1

5/1

18

عمود وعمودمنصف(تعامد-رسم عمود-عمود منصف-فاصله ازخط)

-

1

1

19

ترسیم های هندسی (عمودعمود منصف-نیم ساززاویه های مساوی)

-

75/0

75/0

20

رسم

5/1

5/1

5/1

جمع کل

20

20

20

 

 

گروه رياضي استان

  

بارم بندی پیشنهادی در ریاضی پایه دوم راهنمایی    سال تحصیلی  91 - 90

 

ردیف

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

1

مجموعه (مفاهیم ونمادها زیرمجموعه )

5/1

1

1

2

یادآوری عددهای صحیح (بردار قرینه -قرینه مجموع)

1

5/0

5/0

3

جمع وتفریق عددهای صحیح

2

75/0

75/0

4

ضرب وتقسیم عددهای صحیح

5/1

5/0

5/0

5

توان (ساده کردن عبارت های توان دار)

2

1

1

6

دستگاه های شمار

2

1

1

7

جذر (مفهوم محاسبه جذردقیق وتقریبی)

2

1

1

8

مثلث قائم الزاویه (ترسیم وتساوی مثلث قائم الزاویه)

2

1

1

9

توازی(اصول اقلیدس-قضیه خطوط موازی)

5/1

1

1

10

زاویه ومثلث(زاویه های خارجی ومجموع زاویه های یک مثلث)

5/1

5/0

5/0

11

چهارضلعی ها(ترسیم ،خاصیت هاواثبات)

5/1

1

1

12

مفاهیم عددهای گویا (محور-قرینه-تساوی دوعددگویا )

-

1

1

13

جمع وتفریق اعدادگویا

-

75/0

75/0

14

ضرب وتقسیم اعداد گویا

-

1

1

15

عبارت های جبری(نماها،ساده کردن وپیداکردن مقدار یک عبارت)

-

1

1

16

معادله (مفهوم وروش حل معادله)

-

1

1

17

مختصات(مختصات نقطه- بردار انتقال وجمع متناظر بابردار)

-

5/1

5/1

18

مساحت(مفهوم مساحت- مساحت شکل های هندسی )

-

5/1

5/1

19

تقارن(محوری ومرکزی خط ومرکزتقارن )

-

5/0

5/0

20

حجم ( محاسبه ی حجم های منشوری مساحت جانبی وکل )

-

1

1

21

 

5/1

5/1

5/1

جمع کل

20

20

20

 

                                                                                                               گروه رياضي استان

                          

بارم بندی پیشنهادی در ریاضی پایه سوم   راهنمایی    سال تحصیلی 91 - 90

 

ردیف

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

1

عدد اول حل مسئله- تناسب

1

5/0

5/0

2

توان

25/1

5/0

5/0

3

جذر تقریبی امتحان جذر

25/1

1

1

4

مفاهیم و محاسبات اعداد صحیح

5/0

5/0

5/0

5

مجموعه نمایش نمادین مجموعه اعداد صحیح 

1

75/0

75/0

6

مفاهیمومحاسبات اعداد گویا

5/1

75/0

75/0

7

بردار

2

1

1

8

عبارت جبری

2

1

1

9

معادله

5/1

1

1

10

دایره-  زاویه مرکزی ومحاطی تقسیم دایره- چند ضلعی منتظم

3

1

1

11

قضیه فیثاغورس

5/2

1

1

12

دوران

1

5/0

5/0

13

اعداد حقیقی

-

75/0

75/0

14

آمار

-

75/0

75/0

15

معادله خط

-

25/2

25/2

16

دستگاه معادلات خطی

-

25/1

25/1

17

خطوط موازی قضیه تالس

-

5/1

5/1

18

تشابه

-

5/1

5/1

19

احجام

-

1

1

20

رسم

5/1

5/1

5/1

جمع کل

20

20

20

 

گروه رياضي استان

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 23:31  توسط زینب پنبه کار  | 

اثبات هاي مختلفي از قضيه ي فيثاغورث را به صورت انيميشن مي بينيم

اثبات بدون كلام :

دو حالت خاص :

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 23:20  توسط زینب پنبه کار  | 

در زمان حکومت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، دو نفر با هم همسفر شدند. هنگام غذا یکی از آنها پنج قرص نان و دیگری سه قرص نان در سفره گذاشت. آنها به مردی که از کنارشان می‌گذشت تعارف کردند و او هم همراه آنها مشغول خوردن شد. پس از پایان غذا، مرد هشت درهم به آنها داد و گفت «این به جای غذایی است که خوردم.» دو همسفر بنا کردند به بگومگو. صاحب سه قرص نان می‌گفت:« این پول باید میان ما نصف شود.» ولی دیگری می‌گفت:« پنج درهم برای من است و سه درهم برای تو.»

برای قضاوت به حضور امیر المؤمنین علیه السلام رسیدند و ماجرا را تعریف کردند
امام فرمود:« نزاع در چنین موردی شایسته نیست. بهتر است با هم کنار بیایید.» صاحب سه قرص نان گفت:« جز به قضاوت حق و خالص راضی نمی‌شوم.» امام فرمود:« حال که چنین است، یک درهم مال توست و هفت درهم مال همسفرت.»
هر دو تعجب کردند.
امام فرمود:« مجموعاً هشت قرص نان بوده که سه نفر آن را خورده اند. روی هم 24 تا یک‌سوّم می‌شود. تو که صاحب سه قرص نان بودی، هشت‌بیست‌و‌چهارم(24/8) خورده‌ای و همسفرت و مهمان هم هر کدام 24/8 خورده‌اند. پس، از این هشت درهم، هفت درهمش برای همسفرت و یک درهمش برای توست.»

توضیح: 8 قرص نان را سه نفر خورده‌اند. اگر هر نان را 3 قسمت کنیم، جمعاً 24 قسمت می‌شود.

(24= 3×8 ) با فرض اینکه هر سه نفر به طور مساوی نان خورده باشند (یعنی هر نفر 8 قسمت )، کسی که 3 قرص نان داشته (یعنی 9 قسمت )، 1 قسمت کمتر از سهم اصلی‌اش خورده است.( 1= 8-9 ) و کسی که 5 نان داشته، (یعنی 15 قسمت )، 7 قسمت کمتر از سهم اصلی‌اش خورده است( 7=8-15 ) به این ترتیب، 8 درهم باید به همین نسبت 7 به 1 تقسیم شود. یعنی صاحب 3 قرص نان یک درهم و صاحب 5 قرص نان 7 درهم بردارد.

منبع سایت رشد
+ نوشته شده در  چهارشنبه
+ نوشته شده در  سه شنبه دوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 23:15  توسط زینب پنبه کار  | 

فرض کنیم جدر a ، عدد bو باقی مانده r باشد

بنابراین a=b2+r

و واضح است که مجذور  b+1 از a بزرگتر است

(b+1)2>a        , a=b2+r    ،       (b+1)2>b2  +r           ،     b2+2b+1>b2+r         

با ساده کردن b2    از طرفین (که عددی مثبت است )،خواهیم داشت : 

2b+1>r

دو برابر جذر به اضافه ی یک از باقیمانده  جذربزرگتر است

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 23:3  توسط زینب پنبه کار  |