گروه ریاضی مقطع راهنمایی ناحیه 2

ریاضی راهنمایی

جدول زمانبندی درس ریاضی پایه اول                راهنمایی درسال تحصیلی 91-90

صفحه ها

مهر

اول

یاد اوری چهار عمل اصلی اعدادحسابی –طبیعی وبخشپذیری

10-1

دوم

مقسوم علیه های یک عدد-نمودار مقسوم علیه های یک عدد

19-11

سوم

بزرگترین مقسوم علیه مشترک دوعدد  -امتحان

25-20

چهارم

مضربهای طبیعی یک عدد وروش به دست اوردن کوچکترین مضرب مشترک دوعدد

32-26

آبان

اول

توان-ضرب اعداد تواندار با پایه های مساوی

37-33

دوم

کسر متعرفی –تساوی کسرها جمع وتفریق کسرها

48-38

سوم

ضرب وتقسیم کسرها

56-48

چهارم

تناسب کمیتهای متناسب

62-57

آذر

اول

تسهیم به نسبت-امتحان

66-62

دوم

مفهوم عدداعشاری جمع –تفریق ضرب وتقسیم اعداد اعشاری

73-67

سوم

هندسه-1خط ونقطه-نیمخط پاره خط-انطباق مقایسه دوپاره خط

81-74

چهارم

اندازه یک پاره خط-رسم زاویه-مقایسه دو زاویه

90-82

دی

اول

اندازه زاویه وواحد انزاویه های متمم ومکمل-دایره

100-93

دوم

رسم مثلث در سه حالت-امتحان

110-101

سوم

مرور ورقع اشکال

 

چهارم

امتحان ات ترم اول

 

بهمن

اول

امتحانات

 

دوم

تقسیم عددهای اعشاری

123-111

سوم

عدد صحیح-قرینه ی عدد صحیح

132-125

چهارم

جمع متناظر با بردار-چند خاصیت جمع

142-132

اسفند

اول

جمع دو عدد صحیح –قرینهی مجموع

145-142

دوم

ادامه ی جمع -امتحان

148-145

سوم

تفریق متناظر با بردار چگونه حاصل تفریق را حساب کنیم

156-149

چهارم

مقدار تقریبی وتقریب زدن امتحان

163-157

فروردین

اول

تعطیلات نوروز

 

دوم

تعطیلات نوروز

 

سوم

امارورسم نمودارها

170-164

چهارم

تساوی مثلثها-اجزای متناظر

178-171

اریبهشت

اول

تعامد-رسم خط عمود بر یک خط-عمود منصف پاره خط-فاصله نقطه از خط

183-179

دوم

امتحان-ترسیم های هندسی

197-184

سوم

مروروحل سوال

 

چهارم

مروروحل سوال

 

 

این جدول جنبه پیشنهدی دارد وهمکاران محترم میتوانند طبق نظر خود ان را تغییردهند

 

گروه ریاضی ناحیه 2

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۰ساعت 11:27  توسط زینب پنبه کار  | 

جدول زمانبندی درس ریاضی پایه دوم                 راهنمایی درسال تحصیلی 91-90

مهر

اول

مجموعه-معرفی مجموعه-قراردادها ونمادها

4-1

دوم

زیرمجموعه-مجموعه تهی عددصحیح-بردار صحیح قرینه یک عددصحیح

12-5

سوم

جمع عددهای صحیح-جمع متناظر بابردار-مختصر نویسی-قرینه مجموع حل مساله

21-15

چهارم

تفریق اعداد صحیح-تفریق متناظربابردار-به دست ائردن حاصل جمع یا تفریق با مختصر نویسی-امتحان ماهانه

27-21

آبان

اول

ضرب وتقسیم اعداد صحیح باشکل وسپس ضرب و تقسیم علامتها

38-29

دوم

حساب-عملیاتها وقواعد ضرب وتقسیم اعداد تواندارباپایه ها یا توانهای مساوی

46-41

سوم

شمارش-نوشتن وخواندن اعداددرمبناهای مختلف وبردن یک عدداز مبنای10 به غیر 10 وبرعکس ان

50-48

چهارم

کاربرد مبنا-حل مساله –امتحان ماهانه

51-50

آذر

اول

جذر-مجذور-مفهوم جذر-جذر حاصلضرب وحاصل تقسیم-اعداد منفی جذر ندارند

62-59

دوم

جذر تقریبیمحاسبه جذرتقریبی با استفاده از مساحت مربع جذراعدادی که یک واحداز مجذور کامل کوچکتر باشند-حل مساله

69-62

سوم

مثلث قایم  الزاویه –حالتهای تساوی دومثلث قایم الزاوبه-رسم مثلث قایم الزاویه

78-72

چهارم

خطوط موازی ومورب-اصول اقلیدس-رسم خط موازی با یک خط-

89-80

دی

اول

مجموع زوایای داخلی مثلث-زاویه خارجی مثلث-حل مساله-امتحان

97-93

دوم

چهارضلعی ها-ورسم انها

105-99

سوم

دوره کردن وامادگی امتحانات ترم

 

چهارم

امتحانات

 

بهمن

اول

امتحانات

 

دوم

اعداد گویا-نمایش عددگویا روی محور تساوی اعداد گویا رسم برداری اعداد گویا-علامت کسر

118-113

سوم

جمع اعداد گویا جمع متناظر بابرداروحاصل جمع با برداروبه دست اوردن حاصل جمع و تفریق بدون بردار

125-121

چهارم

ضرب وتقسیم عددهای گویا-امتحان

131-125

اسفند

اول

کاربرد حروف-نمادهاوقراردادها ساده کردن عبارتهای جبری جمله های متشابه وجمع وتفریق انها

139-131

دوم

مقدار عددی یک عبارت جبری رسم نمودار یک عبارت جبری-مفهوم معادله ودرک ان

148-141

سوم

حل معادله وحل مساله با تشکیل معادله-امتحان

151-148

چهارم

مختصات –مختصات نقطه ونوشتن مختصات بشکل قراردادی ان-پیدا کردن یک نقطه روی دستگاه بااستفاده از مختصات نقطه

158-151

فروردین

اول

تعطیلا ت نوروز

 

دوم

تعطیلات نوروز

 

سوم

رسم بردار انتقال ترکیب دو بردار-مختصات بردار انتقال

165-158

چهارم

جمع متناظر با بردار-حل مساله

169-165

اریبهشت

اول

هندسه مفهوم مساحت مساحت شکلهای هندسی وغیر هندسی

179-171

دوم

تقارن- تقارن مرکزی ومحوری-امتحان

185-181

سوم

حجم محاسبه ی حجم منشوردستور حجم مساحت جانبی

192-189

چهارم

دوره وامادگی برای امتحان

 

خرداد

 

 

 

امتحانات ترم دوم

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۰ساعت 11:25  توسط زینب پنبه کار  | 

جدول زمانبندی درس ریاضی پایه سوم                راهنمایی درسال تحصیلی 91-90

صفحه ها

مهر

اول

اعداد طبیعی –تعیین اعداد اول

6-1

دوم

حل مساله-توان

12-6

سوم

جذر–جذر اعداد اعشاری

17-12

چهارم

امتحان جذر –مجموعه های اعداد-امتحان ماهانه

23-18

آبان

اول

جمع وتفریق اعداد صحیح-    معرفی اعداد گویا

30-23

دوم

تساوی کسرها –جمع تفریق –ضرب وتقسیم اعداد گویا

37-31

سوم

بردار تساوی بردارها

41-38

چهارم

جمع بردارها-ضرب عدد در بردار

46-42

آذر

اول

بردارهای واحدمختصات-عبارتهای جبری

52-47

دوم

امتحان-پیدا کردن مقدار عددی-ساده کردن عبارت جبری

56-53

سوم

توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع وتفریق

58-56

چهارم

معادله-   روش حل معادله

64-59

دی

اول

هندسه-دایره-زاویه مرکزی وزاویه محاطی

73-67

دوم

تقسیم دایره به کمانهای مساوی-چند ضلعی منتظم

77-74

سوم

رابطه فیثاغورس-امتحان

84-78

چهارم

امتحانات ترم اول

 

بهمن

اول

امتحانات ترم اول

 

دوم

دورا ن  مجموعه اعداد حقیقی

96-85

سوم

محور عددهای حقیقی-امار

104-97

چهارم

معادله خط1-رسم خطی که معادله ان داده شده است-

111-105

اسفند

اول

معادله خط 2شیب وعرض از مبدا-امتحان

116-111

دوم

خطهای موازی با محورها-صورت دیگر معادله خط

121-118

سوم

دستگاه معادله خطی

126-123

چهارم

خطوط موازی وتقسیم پاره خط به قطعات مساوی-امتحان

130-127

فروردین

اول

تعطیلات نوروز

 

دوم

تعطیلات نوروز

 

سوم

قضیه تالس وعکس ان

134-131

چهارم

تشابه

139-135

اریبهشت

اول

تشابه دو مثلث

144-141

دوم

حجم-هرم مخروط -کره

150-145

سوم

مرورورفع اشکال

 

چهارم

مرورورفع اشکال

 

خرداد

 

امتحانات ترم دوم

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۰ساعت 11:24  توسط زینب پنبه کار  | 

درتاریخ 22دیماه1390یک جلسه ی کارگاهی درمورد روش تدریس جمع وتفریق اعداد صحیح تشکیل شد دراین جلسه همکاران به بحث وتبادل نظر پیرامون این بحث پرداختند که در نهایت یکی از روشهای ارایه شده مناسبتر بود که در این روش دانش اموزاان رابه گروههای چند نفره تقسیم کرده ویک مسابقه چند سوالی اجرا کرده وقرار میگذاریم هر جواب درست یک امتیاز مثبت وهرجواب نادرست   یک امتیاز منفی داشته باشد در ضمن هرامتیاز منفی یک امتیاز مثبت راخنثی میکند درپایان امتیازها را جمع میکنند وبرنده مشخص میشود

 

جواب                                    پاسخها                                                 نام

 

+

+و+و-و+و-و-و+

علی

- و-  و-

+ و- و- و- و+و- و-

حسین

+و+و+و+و+و+و+

+و+ و+و+و+و+و+

رضا

-          و- و- و-

-          و-و – و-

احمد

 

در باره تساوی مثلثها درسه حالت نیز بحث شد که در پایان  همان روش انطباق بهتراست البته قبل از تدریس  در مورد انواع مثلث خاصیتهای دایره وزاویه های متقابل به راس خواص چهار ضلعیها توضیح دادهشود

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۰ساعت 11:22  توسط زینب پنبه کار  | 

(بسمه تعالی)         سوالات ریاضی سال اول         راهنمایی نوبت اول مدرسه راهنمایی:                

نام ونام خانوادگی:                       نام کلاس:          مدت امتحان: 90دقیقه    شماره کارت:

ردیف

سوالات تستی

بارم

1

هرعدداول چند مقسوم علیه اول دارد

الف)4تا                              ب)3تا             ج)2تا                     د)1

0/25

2

  کد ام یک از اعداد زیر هم بر2 هم بر 6وهم بر9بخش پذیر است  

الف)1533                            ب)720                ج)2342                     د)6000

0/25

3

مجذور عدد6 کدام است

الف)12                               ب)18       ج)36                            د)27

0/25

4

حاصل کسر کدام است     الف)3      ب)2           ج)1           د)0                                                                                                                   

0/25

 

سوالات تشریحی:درجاهای خالی کلمه یا عددمناسب بنویسید

 

1

الف)   هرگاه دو مقدارطوری تغییرکنندکه همواره نسبت انها ثابت باشدمیگوییماین دو نسبت........

 

ب)هرمتر برابراست با...............کیلومتر

 

ج)اگر پاره خط AB وپاره خطAC باشدان گاه................

0/75

2

مجموعه مقسوم علیه های عدد60رانوشته ومقسومعلیه های اول انهارا مشخص کنید

 

 

2

3

بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد95و20رابه روش نردبانی به دست اوریدسپس کوچکترین مضرب مشترک انهارانیز حساب کنید

 

           .......20= 95

 

                                   ...=95 20

2

4

الف)حاصل توانها را به دست اورید                                            =     

 

ب)                                                                             =   -  (  +  )

1/25

5

حاصل عبارتهای زیررابه دست اوری                             = (  -  )  (  + )

 

                                                                                   =           

2

6

نمودار مقسوم علیه های عدد48رارسم کنید

2

7

برای تهیه ی نوعی دارومواد A,Bرابه نسبت 3و5مخلوط می کنند در240گرم ازاین دارو چند گرم مادهAوچند گرم مادهBوجود دارد

1/5

8

حاصل عبارتهای زیررا حساب کنید6-3/149=                                                         

                 1000= 75                          100=                                        3/054

 

1/5

9

الف)دوزاویه متقابل به راس مکمل یکدیگرند اندازه هرکدام چند درجه است

 

ب)باتوجه به شکل به سوالات پاسخ دهید                         

                                                                                          A                                 B

نام یک پاره خط:....

 

نام یک زاویه باز:....           نام یک نیم خط:......             C                             e   ِ  

1/5

10

مثلثABCبا مشخصات مقابل رارسم کنید AB=4cm,AC=3cm,A=65                                

1

11

دونقطه A,Bرابهفاصله 3سانتیمترانتخاب کنید نقاطیرامعین کنید که ازA 2سانتیمتر وازB   3سانتی متر فاصله داشته باشند

1

12

بزرگ ترین وکوچک ترین عدداول دو رقمی را بنویسید

1

13

رسم کنید

                                                                               موفق باشید

1/5

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۰ساعت 11:21  توسط زینب پنبه کار  | 

(بسمه تعالی)         سوالات ریاضی سال دوم        راهنمایی نوبت اول   مدرسه راهنمایی:                

نام ونام خانوادگی:                       نام کلاس:          مدت امتحان: 90دقیقه    شماره کارت:

ردیف

سوالات تستی

بارم

1

مجموع زاویه های داخلی دوازده ضلعی چند درجه است

الف)1200درجه              ب)1800درجه         ج)2400درجه        د)1080درجه

25/0

2

بزرگترین عددسه رقمی درمبنای 5 کدام است

الف)100               ب)999              ج)444                 د)987

25/0

3

مساحت مربعی 100مترمربع است اندازه هرضلع ان چند متر است

الف)10                             ب)50                     ج)20                        د)25

25/0

4

در مثلث قایم الزاویه ضلع مقابل به زاویه 30درجه چقدر است

الف)اندازه وتر             ب)کمتر ازوتر           ج)بیشترازوتر              د)نصف وتر

25/0

 

سوالات تشریحی:

 

1

باتوجه به مجموعه =Aبه سئالات زیر پاسخ دهید

الف)زیرمجموعه ای از Aبنویسید که عضوهای عدداول باشند

ب)زیرمجموعه ای از Aبنویسید که عضوهای انبر4بخش پذیرباشد

ج)مجموعه Aچندزیرمجموعه دارد

5/1

2

حاصل عبارتهای زیر را به دست اورید       -4)-(+9)=                                                    )

5-3+8-12-5=                                                                                                

 

       +2)=                                                                                                         ) 3-8)  )

 

                                                                           =        

2

3

دمای هوای خرماباد 4درجه زیر صفر .هوای همدان6درجه سردتر ازخرم اباد است میانگین دمای هوای این دوشهر راحساب کنید

1

4

20درصد پول علی 600تومان است تمام پول علی چقدراست

1

5

جذرهای زیرراحساب کنید                                                              = 

               =                                 =                           =  

2

6

حاصل رابه صورت عددی تواندار بنویسید                                          =     

 

                        =                                        =       

 

 

2

7

تغییر مبناهای زیرراانجام دهید                                                                =   (  102)

                                                                                                                  3

                                                                                           (        )  = 39

                                                                                                      4

2

8

الف)مثلثABCبامشخصاتزیررارسم کنید  A=90,B=40,BC=3cm                                      

 

 

 

ب)درشکل زیر دلیل تساوی دو مثلثOAB,OACرابنویسید(مثلثOACمتساوی الساقین وOAبرCBعموداست)

                                                                                                                   O

 

 

C

                                                                                                       B         A          

5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9

در هرشکل اندازه های خواسته شده رابنویسید                                     a

                                                                                    allA      b

                                                                                        C

 

                                       1

                                              A                             B

1

10

عبارتهای زیررا کامل کنید

الف)دوخط عمودبریک خط با هم...........

ب)مجموعه ..........زیرمجموعه ی هرمجموعه ای است

ج)حاصل ضرب دوعددفرد عددی...........

 

د)مجموع زاویه های خارجی هر مثلث .........درجه است

1

اا

مجموعه اعدادصحیح بین دو عدد-3,+2رانوشته کوچکترین عضو ان را مشخص کنید.

1

 

12

رسم را باتوجه به اندازه های داده شده رسم کنید

 

 

 

 

 

                                          موفق باشید

5/1

 

C

                                                                                                                

 

 

C

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۰ساعت 11:19  توسط زینب پنبه کار  | 

(بسمه تعالی)         سوالات ریاضی سال سوم        راهنمایی نوبت اول      مدرسه راهنمایی:                                                                                                         

نام ونام خانوادگی:                       نام کلاس:          مدت امتحان: 90دقیقه    شماره کارت:

ردیف

سوالات تستی جواب درست راباعلامت ضربدر مشخص کنید

بارم

1

اندازه هرزاویه یک شش ضلعی منتظم چنددرجه است

الف)720               ب)360درجه                       ج180درجه            د120درجه

25/0

2

اگر9= باشد مقدار چنداست

الف)27                 ب)81                          ج)18                          د)27

25/0

3

مجموعه  =A  چندعضودارد                   

الف)6                        ب)5                            ج)4                          د)3

25/0

4

اندازه یک زاویه محاطی دردایره ای60درجه است اندازه کمان روبروی ان چنددرجه است

الف)60درجه       ب)120درجه               ج)30درجه                د)90درجه

 

25/0

 

سوالات تشریحی:جاهای خالی راباکلمه یاعدد مناسب پرکنید

 

1

الف)    مقدارعددی عبارت 6-3aبه ازای 1=a  برابر است با................               

ب)درحالت.................خط بر دایره مماس است

ج)عدد129از نظر اول یامرکب بودن عددی.................است

75/0

2

کاری با 10کارگر20روزه تمام میشود کارگران همان کاررا چند روزه تمام میکنند

1

3

جذرمقابل راتایک رقم اعشار حساب کرده وباقیمانده را مشخص کنید                   =   

2

4

حاصل را به صورت عددی تواندار بنویسید                                                  =     

 

                                            =  

5/1

5

صورت دیگر مجموعه های زیررا بنویسید                        = =A

 

                                                                                  =  =B

2

6

الف)عبارات جبری زیرراساده کنید                              b=         a(3ab-2b)+8ab-20 4

 

                                                    a-b)(a )=                                                      )

 

 

ب)عبارت مقابل رابه صورتضرب دوعبارت جبری بنویس                    b=      4ab

5/1

 

 

 

 

 

5/0

7

معادله های  زیرراحل کنید            6x-4=9x+11                                       a+7=                                         

2

8

حا صل عبارت زیررابه دست اورید                                                        =     

1

9

اگرa=2i-3jوb=2jوc=a+2bباشدمختصات بردارهای aوbوc رابه دست اورید

5/1

10

بردار حال جمع بردارهای زیررارسم کنید وبرای انها تساوی جمع برداری بنویسید

                                                                                      A                  C

 

                                                                                                            B              D

75/0

11

باتوجه به شکل اندازه های خواسته شده رابنویسید                       M                        N                                                    

MFقطر دایره است وکمانNFبرابر100درجه است                                   100

                                                                                                

           M=…..                        N=…                                 F=…..                     F

75/0

12

باتوجه به شکل اندازهaرابه دست اوریدرابطه رابنویسید

 

                                                                                                            5           a

 

 

                                                  

                                                                                                           3

25/1

13

 

قطردایره ای4سانتیمتروفاصله یخطی تامرکز ان دایره 3سانتیمتر میباشدوضعیت خط ودایره رابارسم شکلتوضیح دهید                                                                                                   

 

1

14

رسم را با انداره های داده شده رسم کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      موفق باشید

5/1

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۰ساعت 11:16  توسط زینب پنبه کار  |